mikołajki folkowe 2020

 

10 - 13 grudnia 2020 roku! 30 lat polskiego folku online! 

KONKURS „SCENA OTWARTA"

Komitet organizacyjny XXX Międzynarowego Festiwalu Muzyki Ludowej "Mikołajki Folkowe" na podstawie regulaminu konkursu SCENA OTWARTA podjął decyzję o zakwalifikowaniu do etapu finałowego następujących wykonawców:


Amirova Trio feat. Iwona Karcz-Wojnarowska (Kraków)

Ania Anahata (Zamość)

Arbuz Dust (Glasgow, Szkocja/Kraków)

Czarny Motyl (Kraków)

Dla Kontrastu (Warszawa)

Emigrah (Trójmiasto)

Kapela Drajka (Poznań)

Karolina Lizer i Sławomir Niemiec (Warszawa, Aleksandrów)

Lunove (Bydgoszcz)

Malana (Trójmiasto)

Organic Noises (Kraków)

Sarama (Kraków)

Sheeban Celtic Band (Kraków)

Stacja Folk (Warszawa)

Traditune (Kraków)

Ukoja (Kraków)

Wernyhora (Sanok)

Weronika Mońka/Michał Chwała (Łowicz)

Zakuka (Opole)

Zołotar Band (Łódź)

 

Gratulujemy!

 

 

REGULAMIN KONKURSU „SCENA OTWARTA"
 
1. XXX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej "Mikołajki Folkowe" organizowany jest przez Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego (SARF), a współorganizatorem jest ACK UMCS „Chatka Żaka”. Celem Festiwalu jest prezentacja muzyki tradycyjnej z całego świata, a szczególnie sposobów jej twórczej interpretacji oraz swobodnych przekształceń odbiegających od dotychczasowych schematów.

2. Festiwal odbędzie się w dniach 10.12. - 13.12. 2020 r. w Akademickim Centrum Kultury "Chatka Żaka" w Lublinie.

3. W konkursie "Scena Otwarta" (11.12. 2020) mogą wziąć udział pełnoletni wykonawcy indywidualni oraz zespoły liczące do 10 osób z kraju i zagranicy.

4. Wykonawcy winni zaprezentować program inspirowany muzyką tradycyjną dowolnego kraju lub regionu. Łączny czas wysłanych nagrań i prezentacji konkursowych nie może przekroczyć 15 min.

5. Aby zgłosić się do konkursu należy:
• wypełnić formularz Google dostępny pod adresem: KLIKNIJ TUTAJ,
• przesłać plik dźwiękowy z nagraniem programu konkursowego oraz graficzny rider zespołu uwzględniający rozstawienie wykonawców i sprzętu na scenie (w formie grafiki lub rysunku) - w terminie od dnia 1 września do 16 listopada 2020 mailem na adres: scenaotwarta.mikolajki@wp.pl. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń Komitet Organizacyjny dokona kwalifikacji wykonawców do udziału w konkursie. SARF jednocześnie udostępnia członkom Komitetu Organizacyjnego dane Wykonawców i zobowiązuje ich do zachowania poufności pozyskanych danych. Lista zakwalifikowanych wykonawców zostanie udostępniona na stronie internetowej festiwalu w dniu 20 listopada.

6. Do konkursu zostanie też przyjęty zdobywca "dzikiej karty" - jeden spośród wykonawców niezakwalifikowanych przez Organizatorów, który wygra otwarte głosowanie internetowe. Szczegółowe informacje dotyczące głosowania zostaną podane na www.mikolajki.folk.pl w zakładce Scena Otwarta.

7. Do oceny wykonawców biorących udział w konkursie zostanie powołane jury , w skład którego wejdą znawcy muzyki folkowej i folkloru. SARF jednocześnie udostępnia jurorom dane Wykonawców i zobowiązuje ich do zachowania poufności pozyskanych danych. Ocenie podlegać będą szczególnie:
• dobór repertuaru, jego oryginalność i wartość muzyczna;
• interpretacja;
• ogólny wyraz artystyczny.
Jury przyzna pierwszą, drugą i trzecią nagrodę. Wysokość i forma nagród uzależniona będzie od środków zgromadzonych przez organizatorów. Decyzje jury są ostateczne.

8. Swoją nagrodę - figurkę św. Mikołaja - przyzna także w drodze głosowania festiwalowa publiczność.

9. Jury może przyznać również nagrodę im. Anny Kiełbusiewicz dla najlepszej wokalistki.

10. Organizatorzy zapewniają uczestnikom konkursu:
• nocleg,
• bezpłatny wstęp na koncerty festiwalowe.
Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów przejazdu i wyżywienia.

11. Wskazani przez jury laureaci konkursu zobowiązani są do nieodpłatnego udziału w „Koncercie na sobotę" (12.12.2020)

12. Zgłaszając udział w koncercie konkursowym, a tym samym w "Koncercie na sobotę", wykonawcy akceptują nieodpłatne rozporządzanie i wykorzystanie zaprezentowanych wykonań/programu muzycznego w postaci ich nagrań i fotografii do celów marketingowych i promocyjnych, a w szczególności ich nieodpłatnego wykorzystania w publikacjach związanych z konkursem oraz w celach promocyjno-reklamowych (strona internetowa, media społecznościowe, materiały prasowe, wydawnictwa, itp. – wszędzie, gdzie to możliwe), bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych, akceptują tym samym nieodpłatne przeniesienie praw autorskich majątkowych do rozporządzania i korzystania z programu muzycznego na Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do celów marketingowych i promocyjnych.

13. Wykonawcy zgłaszający się do udziału w koncercie konkursowym a tym samym w „Koncercie na sobotę", wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem konkursu, a także - zgodnie z własną wolą - na publikację podstawowych danych i ich wykorzystanie w celach informacyjnych i marketingowych związanych z działalnością Organizatora konkursu.

14. Udzielone w czasie zgłaszania do konkursu zgody są ważne w trakcie jego realizacji i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody.

15. W celu organizacji konkursu SARF pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w Karcie zgłoszenia uczestnictwa.

16. Zgłaszający udział w konkursie, w każdej chwili, ma możliwość odwołania udzielonej zgody, zgłoszenia zmiany, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, bądź żądania usunięcia danych z bazy SARF. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w konkursie. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed jej odwołaniem.

17. Administratorem danych zgromadzonych w związku z organizacją konkursu jest SARF. Dane osobowe (zgodnie z Kartą zgłoszenia uczestnictwa) podawane są przez osoby, których dane dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w konkursie. Zbierane są one przez SARF wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji konkursu, będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania. Nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, w tym do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w konkursie, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego.

18. Prawo do interpretacji, jak również ewentualnych odstępstw od niniejszego regulaminu, przysługuje wyłącznie Komitetowi Organizacyjnemu Festiwalu.

19. Uczestnik konkursu, wysyłając zgłoszenie wraz z nagraniem oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin konkursu.


Kontakt do organizatorów
Daniel Jabłoński - 504121744, Jablonskidaniel1992@gmail.comLogo plakat mikoajki
wykorzystano:
NASA/STScI Digitized Sky Survey/Noel Carboni

 

 Organizatorzy:  Sponsorzy:

umcs  Ack sarf 
           

wojlub m.lu mkidn ludowidla

 
 

Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Lubelskiego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

 

Media:

pismo folkowe rckl tvp rl  centrum

 f24tv umcs folkplkultludzoom

Facebook