mikołajki folkowe 2020

 

Koncerty: vimeo.com/event/526422 | Konferencja i studio festiwalowe: facebook.com/mikolajkifolkowe

VII Konkurs Fotograficzny „Tradycja w Obiektywie"

I miejsce
Maciej Bonk Przed majowym

 

II miejsce
Monika Gołoś Kalendarz

 

III miejsce
Rafał Korban Wypas 1

 

Wyróżnione

 

Sara Osiecka Wodzenie Bera

 

Magda Nawara Świat kobiet

 

Bartłomiej Bara Superbohater

 

Rafał Gołuszka Taniec śmierci

 

Dopuszczone do wystawy

 

Piotr Świderski Koszykarz

 

Mateusz Tokarski Portret tancerzy

 

Magdalena Małkowska Wisła

 

Paweł Karpienko Pszczelarz

 

Janusz Jurek Kuglarze

 

Karolina Glanowska Górale 2

 

Paulina Pietrzak W bacówce

 

Ludmiła Piasecka Nasi kolędnicy

 

Agnieszka Gontarska Dzieci z miasta...wakacje na wsi

 

Roman Jankowski Droga krzyżowa w Andaluzji

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE i ZAŁOŻENIA:

Organizatorem jest Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego z siedzibą w Lublinie 20-834, ul. Araszkiewicza 11, współorganizatorem jest ACK UMCS „Chatka Żaka”

 1. Konkurs jest kierowany do fotografów amatorów.
 2. Nabór zdjęć trwa od 1 września do 31 października 2020 r. włącznie.
 3. Oczekujemy zdjęć mających na celu popularyzację folkloru oraz przedstawienie zjawisk współczesnych inspirowanych kulturą tradycyjną. Zdjęcia powinny być pojedynczymi i samodzielnymi kadrami, nie cyklem zdjęć.
 4. Pełne zgłoszenie składa się z wypełnionego formularza
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRc5TlGdby7G_sKEBdYx7yPQK3N981pW8ocFRdXdrJCML_NQ/viewform?c=0&w=1
  oraz z nadesłanych e-mailem fotografii. Przesłanie samych zdjęć bądź tylko formularza nie będzie akceptowane.
 5. Fotografie należy przesłać na adres tradycjawobiektywie@gmail.com , w tytule maila wpisując: Konkurs fotograficzny 2020.
 6. Każde zgłaszane zdjęcie powinno mieć nazwę wg schematu: IMIĘ_NAZWISKO_TYTUŁ_NR. („NR" to liczba porządkowa - 1, 2).
 7. Prace powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże, fotomontaże) oraz takie, na których znajdują się znaki wodne, daty, podpisy - nie mogą brać udziału w Konkursie.
 8. Nie ma określonych wymagań technicznych - akceptujemy zdjęcia wykonane dowolnymi formatami i urządzeniami, w tym mobilnymi. Akceptujemy jedynie zdjęcia w formacie JPG, krótszy bok min 1200 px, maksymalnie 15 MB na jedno zdjęcie.
 9. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 2 zdjęcia swojego autorstwa.
 10. Zgłoszenie fotografii na konkurs jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli autora o posiadaniu pełni praw autorskich i nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich majątkowych do rozporządzania i korzystania z fotografii na Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do celów marketingowych i promocyjnych, a w szczególności do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w publikacjach związanych z konkursem (wystawa) oraz w celach promocyjno-reklamowych (strona internetowa, media społecznościowe, materiały prasowe, wydawnictwa, itp. - wszędzie gdzie to możliwe, zdjęcie będzie podpisane imieniem i nazwiskiem), bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych.
 11. Uczestnik konkursu, wysyłając fotografie portretowe oświadcza tym samym, że posiada zgodę portretowanych osób na publikację ich wizerunku.
 12. Uczestnik konkursu, wysyłając fotografie oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem konkursu, a także - zgodnie z własną wolą - na publikację podstawowych danych i ich wykorzystanie w celach informacyjnych i marketingowych związanych z działalnością Organizatora konkursu.
 13. Udzielone w czasie zgłaszania do konkursu zgody są ważne w trakcie jego realizacji i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody.
 14. W celu organizacji konkursu Stowarzyszenie pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w Karcie zgłoszenia uczestnictwa.
 15. Zgłaszający udział w konkursie, w każdej chwili, ma możliwość odwołania udzielonej zgody, zgłoszenia zmiany, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, bądź żądania usunięcia danych z bazy Stowarzyszenia. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w konkursie. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
 16. Administratorem danych Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego. Dane osobowe (zgodnie z Kartą zgłoszenia uczestnictwa) podawane są przez osoby, których dane dotyczą, a w przypadku dzieci - przez osoby będące opiekunami prawnymi lub sprawującymi pieczę nad dzieckiem, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w konkursie. Zbierane są one przez Stowarzyszenie wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji konkursu, będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania. Nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, w tym do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Osobie, której dane dotyczą, a w przypadku dziecka - jej opiekunowi prawnemu/osobie sprawującej pieczę nad dzieckiem, przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w konkursie, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

 1. Fotografie oceniać będzie powołane przez Organizatora jury, które zadecyduje o przyznaniu nagród oraz wytypuje prace na wystawę pokonkursową. Decyzje jury będą ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. Organizator daje dostęp członkom jury do danych Uczestników konkursu i zobowiązuje ich do zachowania poufności pozyskanych danych. Decyzje jury będą ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.
 2. Jury przyzna pierwszą, drugą i trzecią nagrodę. Wysokość i nagród uzależniona będzie od środków zgromadzonych przez organizatorów. Decyzje jury są ostateczne.
 3. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi na www.mikolajki.folk.pl 10 grudnia 2020. Nagrody zostaną przesłane przelewem do dnia 18.12.2020
 4. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w ACK UMCS „Chatka Żaka" w ramach XXX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe" 2020 oraz www.mikolajki.folk.pl

KONTAKT DO ORGANIZATORA:
Agata Stanowska
e-mail: agata@stanowska.eu
tel: 508413495


Logo plakat mikoajki
wykorzystano:
NASA/STScI Digitized Sky Survey/Noel Carboni

 

 Organizatorzy:  Sponsorzy:

umcs  Ack sarf 
           

wojlub m.lumkidn  Fwkludowidla

 
 

Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Lubelskiego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

 Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 

Media:

pismo folkowe rckl tvp rl  centrum

 f24tv umcs folkplkultludzoom

Facebook